Uchwała Krajobrazowa
Nr Kolejny:0

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie odbywa się w dniach od 19 września 2017 r. do 9 października 2017 r. w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, bud. D, piętro II, pok. 30, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Projekt uchwały (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie dostępny również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska na stronie internetowej: bip.gdansk.pl oraz na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pod adresem: www.gzdiz.gda.pl.

W trakcie wyłożenia projektu uchwały i przez kolejne 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu. Uwagi złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: uchwala.krajobrazowa@gzdiz.gda.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania, lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gdańska. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska na stronie bip.gdansk.pl oraz na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pod adresem: www.gzdiz.gda.pl.

Projekt Uchwały Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

plik PDF - [kliknij aby otworzyć]

 

Formularz uwag do uchwały

plik DOCX - [kliknij aby otworzyć]

 


 

Dobiega końca opracowywanie projektu Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Jej celem jest uporządkowanie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych. Od 19 września do 9 października dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W związku z uwagami wniesionymi w trakcie nieformalnych konsultacji projektu Uchwały Krajobrazowej Gdańska w lutym br., a także etapu opiniowania i uzgadniania projektu z właściwymi organami (zgodnie z procedurą przewidzianą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) projekt zmienił się względem prezentowanego pierwotnie.

Z uwagi na uzgodnienie uzyskane we wrześniu br. od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gdańsk rozpoczyna kolejny etap procedowania uchwały.
Od 19 września do 9 października br. projekt, wraz z załącznikami, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku, bud. D, piętro II, pok. 30 (w godz. 7.00 – 15.00). Przez okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu) będzie można składać pisemne uwagi do projektu. Uwagi można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mailowy: uchwala.krajobrazowa@gzdiz.gda.pl na formularzu zgłoszeniowym, umieszczonym na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (www.gzdiz.gda.pl).

Kolejnym etapem prac będzie rozpatrzenie zgłoszonych uwag oraz przekazanie uchwały Radzie Miasta.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął prace nad Uchwałą Krajobrazową Gdańska w październiku 2015 r. na mocy Uchwały Nr XIV/383/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska.

Intencją Uchwały Krajobrazowej jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, m.in. szyldów i wolnostojących nośników reklamy, powodujących dewastację krajobrazu miejskiego. Ujednolicenie sposobów komunikowania informacji wizualnej doprowadzi do poprawy jakości nośników oraz kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni publicznej miasta. Dodatkowo uchwała będzie regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

Projekt uchwały powstawał we współpracy z powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w październiku 2015 r. Zespołem ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska, a także w ramach konsultacji warsztatowych i badań ankietowych, w których uczestniczyło przeszło 5,5 tysiąca osób. 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni