Aleja lipowa

Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej


Zaczął się proces rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej. Pierwszy, choć mało efektowny, ale niezwykle ważny etap prac, to przygotowania do aktualizacji wykonanej w 2007 roku koncepcji rewaloryzacji Alei. Prace są już w toku, powinny skończyć się w pierwszym półroczu 2017 roku. Decyzję o rozpoczęciu prac podjęto, bo zdaniem dendrologów - Wielka Aleja zamiera.

Zanim zacznie się właściwy proces rewitalizacji (oraz skończy etap koncepcyjny a potem projektowy), trzeba na bieżąco dokonywać zabiegów sanitarnych drzew w Alei. Jest to konieczne, by zachować bezpieczeństwo użytkowników drogi biegnącej wzdłuż Alei.

Załącznik.

Często zadawane pytania.

Wielka Aleja Lipowa - Prezentacja

Przegląd drzewostanu 2014 - strona tytułowa

Przegląd drzewostanu 2014

Przegląd drzewostanu 2015 - strona tytułowa

Przegląd drzewostanu 2015

Przegląd drzewostanu 2016 - strona tytułowa

Przegląd drzewostanu 2016

Decyzja Nr. 478/2016

Wniosek do Konserwatora

Załącznik Nr 1 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 3 do wniosku

Załącznik Nr 4 do wniosku

TOM I - koncepcja, rysunki, schematy

TOM II - tabele inwentaryzacyjne

TOM III - studium wykonalności Inwestycji

TOM IV - program funkcjonalno użytkowy

Wizualizacje

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie z  dnia 16.12.2016

Zgłoszenie do Biuro Miejskiego Konserwatora zabytków z dnia 5.01.2017

Aleja – głos w dyskusji

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.01.2017

Pismo - Wielka Aleja Lipowa

WNIOSEK DO KONSERWATORA z dn. 04.09.2017 r.

ZAŁACZNIK DO WNIOSKU DO KONSERWATORA z dn. 04.09.2017 r.

 

 

1. Po co potrzebna jest rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej?

Wielka  Aleja Lipowa w sensie biologicznym  znajduje się w ostatnim stadium zamierania. Na wielu odcinkach szpalery drzew już zanikły. Po wojnie zachwiano jednorodny skład gatunkowy  Wielkiej Alei sadząc lipy kilku gatunków, zmieniono też  moduł nasadzeń. Rewaloryzacja Alei  będzie polegać na odtworzeniu wszystkich czterech szpalerów lipowych na całej długości, przywróceniu oryginalnego gatunku lipy holenderskiej oraz przywróceniu historycznego modułu nasadzeń.

2. Jakie są założenia rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej?

Rewaloryzacja będzie przebiegać etapami. Najprawdopodobniej będzie ich 5-6. Prawdopodobnie rozpocznie się od strony Wrzeszcza  na odcinku od początku Traktu  Konnego do Opery. Lipy sadzone będą jednocześnie w czterech szpalerach danego odcinka. Największym problemem procesu Rewaloryzacji będzie wcześniejsze usuniecie kolizji drzew z siecią uzbrojenia podziemnego Alei Zwycięstwa oraz infrastruktura naziemną komunikacji tramwajowej.

3. Czy Zarząd Dróg posiada wszystkie wymagane pozwolenia na prowadzone w tym roku cięcia?

Zgodnie z art. 83a Ustawy o Ochronie Przyrody – zgodę na usunięcie drzewa (lub drzew) z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. W przypadku Gdańska – uprawnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na obszarze, na którym położona jest Wielka Aleja Lipowa, przejął Miejski Konserwator Zabytków. Stało się to na podstawie podpisanego 5.11.2015 roku porozumienia między Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska.

7.06.2016 roku Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytków o zgodę na wykonanie wycinki 29 obumarłych drzew w Wielkiej Alei Lipowej i jej pobliżu. Zgoda została wydana 22 lipca 2016 roku.

4. Czy wycinka była zgodna z wydanym pozwoleniem?

Wycinka była zgodna z treścią decyzji. Usunięte zostały drzewa, które wyszczególnione zostały w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków (opisane przy pomocy określonych w Ustawie o Ochronie przyrody parametrów, czyli: obwodów, stanu zdrowotnego oraz numerów działek, na których rosną).

5. Dlaczego pojawiają się sugestie, że wycięte zostały inne drzewa, niż w wydanej decyzji?

Załącznikiem do wniosku do konserwatora o pozwolenie na wycinkę drzew w Wielkiej Alei był plan sytuacyjny tego rejonu. Ponieważ drzewa przeznaczone do usunięcia nie zostały naniesione na plan w sposób precyzyjny, to inspektor ZDiZ wskazał ich lokalizację w terenie tuż przed samą wycinką w oparciu o treść decyzji konserwatora. Plan sytuacyjny analizowany w oderwaniu od treści decyzji (bez uwzględnienia innych parametrów) może prowadzić do błędnych wniosków.

6. Dlaczego wyciętych zostało tak dużo drzew?

Wykonywane co roku przeglądy techniczne drzewostanu wykazują pogarszający się z roku na rok stan zdrowotno-techniczny drzew rosnących w Wielkiej Alei. Zgodnie ze wskazaniami zewnętrznych specjalistów wykonujących przeglądy – niemal połowa drzew kwalifikuje się do usunięcia lub dokonania ich poważnej redukcji.

W oparciu o te wskazania Zarząd Dróg i Zieleni dokonuje dodatkowej analizy w zakresie pilności wycięcia poszczególnych drzew i kwalifikuje do usunięcia wyłącznie te egzemplarze, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników Alei. Dlatego tez w tym roku wyciętych zostało blisko 30 drzew z sugerowanych przez ekspertów 240.

7. Dlaczego nagle w tym roku zaczęto dokonywać cięć, w poprzednich latach powstrzymując się od tych zabiegów?

Cięcia sanitarno-techniczne wykonywane są na bieżąco. Poprzednie takie zabiegi wykonano w 2014 roku (wycinka 22 drzew oraz cięcia koron najstarszych drzew – wszystkie prace za zgodą Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Wcześniej, w 2009 roku odbyły się cięcia pielęgnacyjne drzew, których gałęzie wrastały w trakcję torowiska (prace również pod nadzorem konserwatora). W 2007 roku wyciętych zostało 30 drzew, dokonano również cięć sanitarnych i redukcyjnych drzew w Alei (zgoda konserwatora).

8. Skoro tegoroczne cięcia się zakończyły, dlaczego wciąż oznakowanych jest tak wiele drzew w Alei?

Oznakowanie widoczne obecnie na drzewach nie jest oznakowaniem stosowanym przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Dotychczasowe rozeznanie nie wskazało sprawców. Ponieważ bardzo zależy nam na wyjaśnieniu jak doszło do tej sytuacji, wszystkie osoby posiadające informacje na ten temat, prosimy o kontakt. Mail: info@gzdiz.gda.pl albo za pośrednictwem profilu Zielona Strona Gdańska (@zielonastronagdanska) na Facebooku.

9. Dlaczego w miejsce wycinanych drzew nie sadzi się nowych?

Wnioski konserwatorskie do koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej wskazują na konieczność pełnej odnowy Alei po uprzedniej analizie stanu zdrowotnego drzew, przywrócenie pierwotnych modułów nasadzeń i utrzymanie właściwego-historycznego układu osi poszczególnych rzędów. Także zachowanie najbardziej spójnych fragmentów starodrzewu i ewentualnie pojedynczych drzew o największej wartości, jak również wprowadzenie jednorodnych pod względem wieku, obwodów, wysokości kształtu korony nowych nasadzeń z drzew starszych w wyznaczonych uprzednio rzędach i modułach.

Ponadto, dosadzanie pojedynczych młodych drzew pomiędzy już istniejącymi nasadzeniami, mocno ogranicza możliwość ich prawidłowego rozwoju. Przede wszystkim z uwagi na niekorzystne warunki wzrostu w sąsiedztwie starych egzemplarzy.

10. W 2014 roku korony lip zostały przycięte. Czy ta praca nie poszła na marne, skoro teraz drzewa te wycięto.

Staramy się przedłużyć życie starych drzew w Alei, jak długo jest to możliwe. Temu właśnie służyły prowadzone w poprzednich latach cięcia przywracające statykę. Niestety proces zamierania Alei postępuje. Jednak dzięki przeprowadzonym cięciom udaje się unikać dramatycznych zdarzeń, związanych z upadaniem konarów lub wywrotami drzew. Dzięki odciążeniu drzew, wycince poddajemy tylko egzemplarze w najgorszym stanie.

 


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni