Nasz profil na Facebook
Postępowania archiwalne
Sygnatura akt:84/B/UC/2012
Tytuł:Odsnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska
Kody CPV:90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2
Termin składania ofert:2012/10/30 09:00
Rodzaj zamówienia:Usługi
Próg:Poniżej kwot

 

Zarząd  Dróg  i  Zieleni  w  Gdańsku

ul. Partyzantów 36         80-254 Gdańsk 

tel.: 58-341-20-41               fax.: 58-341-67-58

ogłasza przetarg  nieograniczony w trybie ustawy Prawo  zamówień publicznych na:

sygn. akt 84/B/UC/2012 Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska

   CPV 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2

Przedmiotem  zamówienia  jest:

Usługa odśnieżania ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska na długości 41.555 mb o powierzchni całkowitej 83.110 m2 poprzez odpłużanie śniegu z nawierzchni sprzętem mechanicznym.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające

W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:

  1. Wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 usługę z zakresu odśnieżania ścieżek rowerowych, nawierzchni dróg lub chodników na powierzchni nie mniejszej niż 25tys.m2 przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Spełnienie warunku następuje  poprzez złożenie wykazu zrealizowanych usług, tj.wg: zał. SIWZ oraz potwierdzenie wykazanych  usług dokumentami, np. referencjami, na dowód, że zostały wykonane należycie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący : przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.

  1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować: specjalistycznym sprzętem min. 3 pojazdami samobieżnymi spełniającymi poniższe parametry:

  1. maksymalna dopuszczalna masa całkowita jednostki – 2,5 t.

  2. szerokość maksymalna pługa czołowego – 2 m.

Spełnienie warunku poprzez wypełnienie i  podpisanie oświadczenia:  zał.SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący : Wykonawcy mogą spełnić warunek łącznie.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

  1. Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki art.22 ust.1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

Spełnienie warunku poprzez wypełnienie zał. 1a i 1a’ SIWZ.

Warunek z pkt 3 - powinien być spełniony przez  każdego z uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. 1a SIWZ) będzie dotyczyć zakresu zamówienia jaki każdy z uczestników będzie wykonywał w ramach przedmiotu zamówienia  , załączenie do oferty stosowne dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń systemem – spełnia / nie spełnia.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie: około 3,00 zł na pisemny wniosek można odebrać w siedzibie Zamawiającego - kancelaria bud. „A” pok.2, lub pobrać ze strony internetowej www.zdiz.gda.pl.

Termin realizacji zamówienia: od 01.11.2012r. do 31.03.2013r.

 Oferty należy składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia: 30.10.2012r.  godz. 900.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000 zł wterminie do 30.10.2012r.  do godz. 900.

 Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena ofertowa: 100%

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Krystyna Siemińska  tel. 0 58/52-44-622

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 18.10.2012r.

Gdańsk, dnia: 18.10.2012r.Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Ul. Partyzantów 36   80-254 Gdańsk

Tel. 058 341 20 41      fax.: 058 341 67 58

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu;

sygn akt   84/B/UC/2012

Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska.

Rodzaj zamówienia: usługa

Nazwa wybranego wykonawcy : UNIKOM Jurand Goszczyński, Słoneczna Dolina 8, 83-010 Straszyn

Kryteria oceny oferty:Cena ofertowa - 100%

Cena ofertowa –  87.317,36 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Najniższa cena z ofertowa z ofert niepodlegających odrzuceniu.Oferta spełnia wymogi SIWZ i ustawy Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ww przetargu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. j J. Romanowski H. Romanowska ul. Amona 76, 81- 601 Gdynia z ceną ofertową 109.146,70 zł. Oferta druga w kolejności pod względem ceny. 

         PHU MASTERCLEAN R. Łoś-Korobczak, ul. Gospody 14F/4, 80-340 Gdańsk z ceną ofertową – 110.511,04 zł. Oferta trzecia w kolejności pod względem ceny.

 

Gdańsk 06.11.2012r (tablica ogłoszeń ZDiZ i  strona Internetowa ZDiZ)


Informacje o zmianach:2012/11/06
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:2012/10/18 10:00
Data ostatniej zmiany:2013/02/01 10:56
Lista załączników:
01. Ogłoszenie o zamówieniu [69120 bajtów]
02. SIWZ [338432 bajtów]
03. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [25088 bajtów]
 
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni