Aktualności
Informacja Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Zacisze w Gdańsku"

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA

 

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcy dróg publicznych na terenie Gdańska - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywane jest do realizacji zadanie inwestycyjne:

„Budowa ul. Zacisze w Gdańsku”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 punkt 15 a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku www.zdiz.gda.pl oraz przesłana do wiadomości :

  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl
  2. Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia, gdynia@uke.gov.pl

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni