Dyżurny Inżynier Miasta

 

Adres biura: Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. nr 17
Godziny pracy: przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę 
pod nr tel.:
58 52 44 500

email: dim@gzdiz.gda.pl   

Dyżurny Inżynier Miasta (w skrócie DIM) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni DIM informuje osobę zgłaszającą do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom. 


Do głównych zadań DIM należy:

 1. Obsługa wszelkich zgłoszeń związanych z infrastrukturą komunalną zarządzaną przez GZDiZ oraz uruchamianie i monitorowanie działań zabezpieczających lub naprawczych.
 2. Udzielanie pomocy, adekwatnie do możliwości, w przypadku zgłoszeń niezwiązanych z działalnością GZDiZ (porada, wskazanie właściwej instytucji, przekazanie zgłoszenia właściwej instytucji itp.).
 3. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku i innymi instytucjami odpowiednio do rodzaju podejmowanych działań.
 4. Obsługa zimowego utrzymania ifnrastruktury drogowej realizowanej przez GZDiZ w zakresie przyjmowania interwencji, przekazywania ich wykonawcom utrzymania zimowego do załatwienia, monitorowania działań wykonawców, kontroli gotowości wykonawców do realizacji zadań objętych umowami, ostrzegania wykonawców przed nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.
 5. Bieżący monitoring doniesień medialnych w zakresie zdarzeń mających wpływ na działalność GZDiZ.
 6. Przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów ostrzegających mieszkańców przed skutkami zdarzeń niebezpiecznych, zakłócających funkcjonowanie Miasta.

Rodzaje zgłoszeń

-- w sprawach dotyczących stanu:

 • ulic oraz ich wyposażenia, np. wyrwa w jezdni, wykruszenie na przejeździe tramwajowym, brak pokrywy studzienki, zapadnięty chodnik,
 • infrastruktury podziemnej dróg, np. pęknięcie rury kanalizacyjnej, gazowej, ściekowej, uszkodzenie studzienki telekomunikacyjnej,
 • mostów, tuneli, wiaduktów, kładek dla pieszych, np. zalanie tunelu, niedziałająca winda czy schody ruchome przy dworcu PKS,
 • oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów budowlanych, np. przewrócenie słupa oświetleniowego,
 • infrastruktury tramwajowej i autobusowej, np. rozbite wiaty, zanieczyszczone przystanki, zerwana trakcja,
 • terenów zielonych: lasów komunalnych, parków, skwerów, drzewostanu, np. zniszczony trawnik, powalone lub uszkodzone drzewo,
 • cmentarzy i pomników, np. zdewastowany grób lub pomnik,
 • placów zabaw, np. zniszczenie wyposażenia.

-- w sprawach zachowania właściwej organizacji ruchu, np. brak zasilania sygnalizacji na przejściu dla pieszych, uszkodzony znak drogowy lub barierka ochronna, niejasności w organizacji objazdów,

-- w sprawach utrzymania stanu sanitarnego, czystości, przejezdności ulic w zimie, np. powypadkowe skażenia jezdni, martwe zwierzęta, nieodśnieżone jezdnie, liście na chodnikach.

-- w sprawach zajęcia pasa drogowego, np. w zakresie weryfikacji pozwolenia, nieprawidłowości zabezpieczenia remontu drogowego,

-- w sprawach parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, np. uszkodzony parkomat. 


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni