Jak załatwić sprawę

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W GZDiZ GDAŃSK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

Chcąc załatwić sprawę w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, proszę wybrać odpowiedni dział i rodzaj problemu. Po kliknięciu rozwinie się szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy.

 


Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładownaia zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku


  Dział Parkowania

 1.        Wnoszenie opłat za pomocą telefonów komórkowych
 2.        Karta opłaty abonamentowej
 3.        Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
 4.        Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
 5.        Reklamacja dotycząca opłaty dodatkowej
 6.        Identyfikator Zerowej Stawki Opłaty N+
 7.        Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

   Dział Inżynierii Ruchu

 1. Identyfikatory na wjazd za znaki „Zakaz ruchu" lub „Ciąg pieszy"
 2. Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 3. Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 4. Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 5. Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 6. Wydanie decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
 7. Uzgodnienie zmian organizacji ruchu

 


  Dział Utrzymania Zieleni

 1. Wydanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku
 2. Wydanie zgody na pochówek na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania
 3. Zmiana dysponentów grobów
 4. Wydanie identyfikatora na wjazd na tereny zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)
 5. Przycięcie/usunięcie drzewa
 6. Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego
 7. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana
 8. Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu

 


  Dział Planowania

 1. Składanie wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska – do Programu Operacyjnego „Gdańsk Szerokiej Drogi”.

 


  Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Umieszczenia zastrzeżonych miejsc postoju - „kopert”
 5. Zlokalizowania parkingu
 6. Innym, w tym umieszczenia rusztowania, wygrodzenia placu budowy
 7. Robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Przejęcie ulic w stałe utrzymanie przez Gdański ZDiZ

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Identyfikator typu "T" uprawniający do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t).

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t).


Dział Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska

 

 


 Dział Utrzymania Dróg

Zgłaszanie szkód z odpowiedzialności cywilnej

 


Dział Księgowy

 1. Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych


Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

 1. Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska

 2. Wniosek o wydanie uzgodnienia na lokalizację punktu handlowego / ogródka gastronomicznego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. umieszczenia obiektu handlowo-usługowego
 2. umieszczenia reklamy

 3. umieszczenie plakatów/haseł wyborczych
 4. umieszczenia stoiska handlowo-usługowego, w tym ogródka sezonowego (gastronomicznego)

 5. ulicznego muzykowania, prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp. 

 6. umieszczenia tablicy informującej o dojeździe do obiektu noclegowego


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni