Jesteś w: O nas
O nas

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Gdańska (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). Jest także zarządcą dróg wewnętrznych znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy. Działalność GZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Gdańska. 

Do statutowych zadań GZDiZ należy zarządzanie ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.

Siedzibą GZDiZ jest miasto Gdańsk, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Gdańska.

W latach 1992-1999 Zarząd Dróg i Zieleni funkcjonował pod tą samą nazwą jako zakład budżetowy.

W latach 1999-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni funkcjonował pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

W zakresie zadań statutowych GZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim. Jako jednostka budżetowa wypełniająca obowiązki publiczne w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska GZDiZ jest także odpowiedzialny za:

  • budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej,
  • zarządzenie infrastrukturą tramwajową i autobusową,
  • budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni,
  • budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników,
  • opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym  w przepisach szczególnych,
  • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego.

W ramach realizacji zadań i zabezpieczania potrzeb mieszańców Gdańska pracownicy GZDiZ wykonują roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające istniejącą infrastrukturę drogową oraz pełnią całodobowo dyżur (Dyżurny Inżynier Miasta), przyjmując zgłoszenia dotyczące uszkodzenia awarii oraz nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej. Komórki organizacyjne GZDiZ odpowiedzialne są także za uruchamianie działań zabepzpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie.

Szczegółowy zakres zadań określa statut Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (tekst ujednolicony uchwały Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. - stan na dzień 30 kwietnia 2015),

Uchwała Nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 2017-01-12 oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny GZDiZ.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni