Nasz profil na Facebook
Dział Utrzymania Zieleni

1. Decyzje na sprowadzenie zwłok/urny z prochami do kraju


1. Decyzje na sprowadzenie zwłok/urny z prochami do kraju

NAZWA PROCEDURY

Uzyskanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą, w celu pochowania ich na terenie Gdańska

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie osoby uprawnionej.
  2. Wniosek (formularz do pobrania).
  3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  4. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub w innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, przetłumaczone na na język polski przez tłumacza przysięgłego.
OPŁATA SKARBOWA

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej bądź prawnej ( np. firma pogrzebowa ) do reprezentowania oraz wykonania czynności związanych z repatriacją ciała bądź szczątek do Polski, wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Finansowy - Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek zostaje rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio
Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok 25, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział Utrzymania Zieleni GZDiZ, budynek B, pok. 3.

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok 25, (I piętro), w godzinach pracy – od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00, tel. 58 341 20 41; fax 58 58 52 44 609.

DZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Dział Utrzymania Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36,

Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 52 44 563, 58 52 44 565, budynek B, pok. 3.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręcznia.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (t. j. Dz. U. z 2007 r. poz. 107 z późn. zm.
DODATKOWE INFORMACJE

 Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urn z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
1a. Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.

Formularz w wersji papierowej dostępny jest w Dziale Utrzymania Zieleni GZDiZ przy ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 3.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni